مارمالاد ترش انبه

تومان13000 - تومان16000 / محاسبه قیمت بر اساس مقدار سفارش
مارمالادهای ترش از پوره میوه تهیه می شوند و می توان از آنها به عنوان دسر استفاده کرد.

مارمالاد ترش تمشک

تومان12000 - تومان15000 / محاسبه قیمت بر اساس مقدار سفارش

مارمالاد ترش شاهتوت

تومان13000 - تومان15000 / محاسبه قیمت بر اساس مقدار سفارش

مارمالاد ترش کیوی

تومان12000 - تومان15000 / محاسبه قیمت بر اساس مقدار سفارش
مارمالادهای ترش از پوره میوه تهیه می شوند و می توان از آنها به عنوان دسر استفاده کرد.

مارمالاد ترش نارنج

تومان14000 - تومان16000 / محاسبه قیمت بر اساس مقدار سفارش
مارمالادهای ترش از پوره میوه تهیه می شوند و می توان از آنها به عنوان دسر استفاده کرد.

مارمالاد ترش نعنا

تومان12000 - تومان15000 / محاسبه قیمت بر اساس مقدار سفارش