مارمالاد ترش انبه

تومان8000
مارمالادهای ترش از پوره میوه تهیه می شوند و می توان از آنها به عنوان دسر استفاده کرد.

مارمالاد ترش تمشک

تومان8000

مارمالاد ترش شاهتوت

تومان7000

مارمالاد ترش کیوی

تومان8000
مارمالادهای ترش از پوره میوه تهیه می شوند و می توان از آنها به عنوان دسر استفاده کرد.

مارمالاد ترش نارنج

تومان8000
مارمالادهای ترش از پوره میوه تهیه می شوند و می توان از آنها به عنوان دسر استفاده کرد.

مارمالاد ترش نعنا

تومان8000